Nhiều vấn đề được bổ sung, sửa đổi trong quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng

Trên cơ sở đó, Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định thi hành chương Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức trực tuyến tại 66 điểm cầu vào sáng 30/8. Tại Cà Mau, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Minh Chiến đồng chủ trì.

Quy định thi hành chương Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng gồm 3 nội dung lớn, cụ thể 11 điều trong Điều lệ Đảng, trong đó chỉ bổ sung những vấn đề mới đã rõ và sửa đổi, bổ sung những vấn đề không còn phù hợp ở các điều từ Điều 30 đến Điều 40 trong Điều lệ Đảng.

Theo đó, bổ sung, sửa đổi nội dung về: Chủ thể kiểm tra, giám sát; đối tượng kiểm tra, giám sát; cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy tiến hành công tác kiểm tra giám sát; về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; về thực hiện giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng; về nội dung giám sát; về thẩm quyền, nguyên tắc giải quyết tố cáo…

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng phát biểu: Những vấn đề sửa đổi, bổ sung và những vấn đề đã có trong quy định từ trước nhưng nhiều tổ chức đảng, đảng viên vẫn còn hiểu khác nhau, cần có nhận thức thống nhất, có như thế mới góp phần nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay. Sau Hội nghị này, đề nghị các tỉnh, thành tổ chức quán triệt trong cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, các tổ chức đảng, nếu thấy có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *