Nơi nào để phát sinh “chi phí không chính thức”, sẽ kiên quyết xử lý!

Vẫn còn nhũng nhiễu, gây phiền hà

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cho biết vẫn còn trường hợp giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức bị trễ hạn. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên phần mềm Một cửa điện tử tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế (nhất là cấp xã); có trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết TTHC.

Một số công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa thực hiện chưa tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể là chưa thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc; thái độ khi tiếp xúc với người dân đến liên hệ chưa hòa nhã, thân thiện; cách hướng dẫn khi người dân đến làm thủ tục chưa đúng quy định…

Vẫn còn trường hợp bố trí công chức, viên chức chưa đúng Đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định; việc sử dụng chữ ký số còn hạn chế. Việc triển khai dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn rất chậm so với yêu cầu đề ra.

Phấn đấu tăng 5 bậc PAR INDEX và PCI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lâm Văn Bi cho biết, năm 2020 Cà Mau phấn đấu tăng 5 bậc vị trí xếp hạng của Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt thứ hạng trung bình và Chỉ số Hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh (SIPAS).

Đẩy mạnh cải cách hành chính, Cà Mau ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư đến đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau quyết tâm hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ 100% nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Giảm tối thiểu 2% biên chế công chức so với số được giao năm 2019. Giảm tối thiểu 2,5% đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập bình quân cả tỉnh và giảm tối thiểu 2% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2019.

Trong năm 2020, có thêm ít nhất một đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí ở mức tự bảo đảm chi thường xuyên; ít nhất một đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí ở mức tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Thực hiện vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 được Chính phủ giao. Phấn đấu thu hút đầu tư và số DN thành lập mới tăng ít nhất 10% so với năm 2019. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tối thiểu 20% dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 3, 4 tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 20% hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC.

Rút ngắn từ 30% – 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy tại các cuộc họp; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng văn bản điện tử (trừ văn bản mật và Danh mục văn bản theo Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau).

Năm 2020, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cải cách hành chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính; gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tinh giản, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, nhất là đối với các đơn vị cấp xã. Trong đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra đột xuất, để có thể đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực thi công vụ, tiêu cực, sách nhiễu người dân, DN; xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với những đơn vị báo cáo không trung thực về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *