Phổ biến nội dung chính sách Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020

Hơn 80 đại biểu là cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ không chuyên trách xã và ấp; người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đại diện nhóm hộ người dân tộc thiểu số tại địa phương đã được các báo cáo viên phổ biến nội dung chính sách Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020; giải pháp huy động sự tham gia của người dân trong công tác lập kế hoạch và triển khai thực hiện dự án; tập huấn kỹ thuật và trình diễn một số mô hình phát triển sản xuất hiệu quả dự kiến áp dụng tại địa phương.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, trang bị, bổ sung, nâng cao kỹ năng kiến thức về đầu tư và kỹ năng quản lý, điều hành; tăng cường công tác tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ chính sách dân tộc và tích cực tham gia thực hiện chính sách có hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *