Rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập

Những năm qua, cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực sự nghiệp công đã từng bước đổi mới đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua thực tế triển khai cho thấy việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ là đúng hướng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, đã từng bước giảm bớt sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập; tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc kiểm soát chi tiêu nội bộ, phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo của người lao động; tạo quyền tự chủ, chủ động cho đơn vị trong việc quản lý chi tiêu tài chính… Cùng với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội, những năm gần đây, Nhà nước đã ban hành các chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi thu hút các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Rà soát, công bố thủ tục hành chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, nhằm mục đích minh bạch, công khai quy trình, điều kiện, trách nhiệm trong thực hiện dịch vụ công.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ và của tỉnh, vì vậy, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể, có văn bản chỉ đạo các cơ quan quản lý phải tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Theo đó, các sở, ngành, UBND các huyện, TP. Cà Mau cần phải thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý; phát hiện những văn bản chồng chéo, bất hợp lý, hết hiệu lực để sửa đổi, bổ sung; ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tính khả thi cao. Cùng với đó, thực hiện kịp thời việc rà soát, thống kê các thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, các TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế; đồng thời công bố công khai, duy trì và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Song song đó thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện TTHC của cơ quan hành chính nhà nước…

Mới đây, tỉnh vừa triển khai kế hoạch chuyên đề rà soát, công bố TTHC tại các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Kế hoạch được thực hiện nhằm mục đích minh bạch, công khai quy trình, điều kiện, trách nhiệm trong thực hiện dịch vụ công; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân, tổ chức tham gia giám sát hoạt động và đánh giá chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trên địa bàn. Rà soát, thống kê TTHC làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, lựa chọn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân.

Theo đó, yêu cầu đặt ra trong công tác rà soát, công bố, công khai TTHC là phải được tiến hành một cách đồng bộ, đúng hình thức, nội dung, đầy đủ các bộ phận tạo thành TTHC, không bỏ sót TTHC, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo quy định.

Lộ trình đặt ra là trong tháng 4 sẽ hoàn thành việc rà soát TTHC lĩnh vực giáo dục liên quan đến các cấp học, bậc học thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo; rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; rà soát TTHC tại các doanh nghiệp nhà nước.

Việc xây dựng hồ sơ công bố TTHC (gồm dự thảo: Tờ trình, quyết định và danh mục TTHC) gửi Sở Tư pháp góp ý, hoàn thiện gửi UBND tỉnh ban hành sẽ hoàn thành trong tháng 5. Đến ngày 15/6 sẽ kết thúc việc tổng hợp danh mục TTHC đã được rà soát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *