Tập trung xây dựng, phát triển xã Khánh Hội đạt đô thị loại V

Tuy nhiên, bên cạnh những kế quả đạt được, huyện vẫn còn nhiều hạn chế: Chỉ đạo phát triển kinh tế chưa cao, chưa có những đột phá rõ nét; kinh tế biển phát triển thiếu ổn định và bền vững; kinh tế rừng, kinh tế hợp tác hiệu quả thấp, chưa tạo ra được nhiều sản phẩm; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển chưa đồng bộ, tính kết nối còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới, Đại tá Phạm Thành Sỹ chỉ đạo địa phương cần phải thực hiện tốt công tác quy hoạch và triển khai, thực hiện quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển toàn diện kinh tế, xã hội.

Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu kinh tế, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng gia tăng giá trị sử dụng đất, phát huy có hiệu quả mô hình Cánh đồng mẫu. Tập trung quyết liệt thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mục tiêu đến năm 2025 xây dựng huyện U Minh đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng thời, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chỉ đạo tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh… Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Phạm Thành Sỹ nhấn mạnh, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, xác định đô thị động lực, trọng điểm để tập trung đầu tư; xây dựng xã Khánh Hội đạt đô thị loại V; quy hoạch các cụm, khu dân cư để sắp xếp ổn định dân cư, nhất là dân cư sống ven đê biển Tây; xây dựng các tuyến lộ kết nối với trục lộ của tỉnh, các huyện lân cận để phát triển dịch vụ, sản xuất kinh doanh và du lịch…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *