Tin tưởng huyện Cái Nước sẽ phát triển toàn diện, vững chắc hơn

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chỉ rõ những tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương, nhất là về hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lưu ý huyện về vấn đề quy hoạch và sử dụng đất, quản lý quy hoạch, đầu tư công; tăng cường quản lý và sử dụng đất, quản lý xây dựng, trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông…

“Với lợi thế nằm giữa trục tam giác 3 đô thị động lực của tỉnh, trung tâm 2 trục đường giao thông quan trọng của tỉnh, thương mại – dịch vụ và du lịch cần được quan tâm xem xét thực tế, đánh giá đúng thực trạng nhằm có được những định hướng phát triển hiệu quả”, đồng chí Huỳnh Quốc Việt định hướng.

Liên quan đến vấn đề xây dựng nông thôn mới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kết quả đạt được phải mang tính thực chất, toàn diện, không chạy theo thành tích; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tốt hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng bộ huyện tập trung thực hiện 7 nhóm vấn đề, trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện và các tổ chức cơ sở đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị…

“Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ huyện Cái Nước trong những năm tới là rất to lớn, nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ huyện sẽ phát huy cao nhất những kết qua đạt được, phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất cao, ý chí tự lực tự cường, tinh thần quyết tâm đổi mới, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, xây dựng Đảng bộ huyện Cái Nước trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện, vững chắc hơn trong thời gian tới”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt tin tưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *