TP. Cà Mau tụt dốc khá sâu trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính

Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu thành bởi các tiêu chí: Công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính; hiện đại hóa hành chính; tác động của CCHC đến phát triển kinh tế – xã hội. Ở các tiêu chí cấu thành trên, trong năm 2017, TP. Cà Mau hầu như vẫn ở mức khiêm tốn.

Chính vì thế, điểm số toàn phần tại thành phố tụt dốc khá sâu, khi từ địa phương dẫn đầu xuống vị trí thứ 5. UBND tỉnh nhận định: Kết quả này phản ánh việc TP. Cà Mau chậm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được phát hiện, chỉ đạo xử lý: Công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị cấp xã trực thuộc chưa đúng quy định; còn tiếp nhận, giải quyết TTHC tại phòng, ban chuyên môn; thực hiện chưa tốt phần mềm quản lý văn bản liên thông (VIC) và phần mềm một cửa điện tử…

TP. Cà Mau đã và đang hướng đến Đô thị loại I. Để thực hiện mục tiêu này, việc thu hút đầu tư đóng vai trò quan trọng.

Trước đó, trên địa bàn TP. Cà Mau, ngành chức năng liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC, CCHC tỉnh Cà Mau cũng đã ghi nhận khá nhiều hạn chế, thiếu sót. Đơn cử như đối với việc sử dụng VIC, tỷ lệ văn bản đến trên VIC so với văn bản thực tế đạt 95%, tỷ lệ văn bản đi trên VIC so với văn bản đi thực tế đạt 50%.

Kết quả xử lý văn bản đến trên VIC các phòng, ban chức năng của UBND thành phố khá tốt, tuy nhiên việc xử lý văn bản đi còn hạn chế đạt tỷ lệ thấp, làm ảnh hưởng đến kết quả chung. Nhìn chung, Văn phòng UBND TP. Cà Mau và một số phòng, ban (Văn hóa – Thông tin, Dân tộc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch) sử dụng có hiệu quả VIC.

UBND TP. Cà Mau thực hiện tốt việc đăng tải đầy đủ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử. Tuy nhiên, việc xử lý cập nhật kết quả giải quyết TTHC chỉ thực hiện ở các thủ tục cung cấp mức độ 3. Do đó, số lượng hồ sơ thể hiện trên phần mềm một cửa điện tử ít hơn so với lượng hồ sơ giải quyết thực tế tại đơn vị.

Đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND TP. Cà Mau đã ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; phân công công chức, viên chức và người hợp đồng lao động trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định; trang thiết bị làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt yêu cầu và phê duyệt danh mục cắt giảm giải quyết TTHC. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC ở nhiều lĩnh vực đã được thực hiện đúng quy trình, trả kết quả đúng hạn; vận hành hệ thống một cửa điện tử vào giải quyết TTHC bước đầu đã đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND TP. Cà Mau vẫn còn một số hạn chế: Một số biểu mẫu thực hiện chưa đúng (mẫu sổ theo dõi hồ sơ), chưa tổ chức thực hiện nghiêm túc thông báo đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (chủ yếu thông báo trực tiếp, không có văn bản). Một số lĩnh vực còn thực hiện tại các phòng chuyên môn, không thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Lao động – Thương binh và Xã hội; Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư chỉ mới thực hiện TTHC đăng ký kinh doanh… nên không thể kiểm soát được quá trình giải quyết TTHC…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *