Công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả hơn

Năm 2019 là năm rất quan trọng tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và là năm toàn Đảng bộ tập trung quyết liệt để hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã đề ra. Xác định tầm quan trọng đó, ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh bám sát chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nghiên cứu các nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

Ông Hồ Minh Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (thứ 6 từ trái sang), có thành tích xuất sắc, tiêu biểu qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ

UBKT các cấp trong tỉnh tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao, nhất là công tác kiểm tra chấp hành, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm, tạo được chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng bộ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần tích cực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Điều này khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã đi vào nền nếp, chất lượng hơn, thực hiện ngày càng hiệu quả hơn và là địa chỉ tin cậy của nhân dân. UBKT các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên; chủ động, kịp thời phối hợp với các ban tham mưu giúp việc giúp cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp có chuyển biến tích cực, được tiến hành chủ động hơn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Nhiều vụ việc vi phạm được kết luận rõ ràng, đúng quy trình, quy định, xử lý nghiêm minh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện công khai thông tin các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy, kết quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật đối với tổ chức, đảng viên trên Trang thông tin điện tử Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, qua đó có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe đến nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Kết quả 9 tháng năm 2019, UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra chấp hành đối với 129 tổ chức đảng và 418 đảng viên, có 129 cấp ủy viên các cấp; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 6 tổ chức và 3 đảng viên, ban thường vụ huyện ủy (tương đương) kiểm tra 9 tổ chức và 10 đảng viên, đảng ủy cơ sở kiểm tra 114 tổ chức và 223 đảng viên, chi bộ kiểm tra 182 đảng viên. Giám sát chuyên đề đối với 60 tổ chức đảng và 122 đảng viên, có 75 cấp uỷ viên các cấp; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 3 tổ chức và 1 đảng viên, ban thường vụ huyện ủy giám sát 8 tổ chức và 9 đảng viên, đảng ủy cơ sở giám sát 49 tổ chức và 36 đảng viên, chi bộ giám sát 76 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 4 tổ chức đảng và 41 đảng viên, có 25 cấp ủy viên các cấp khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 15 đảng viên so với cùng kỳ năm trước); trong đó, UBKT Tỉnh uỷ kiểm tra 1 tổ chức và 2 đảng viên, UBKT huyện ủy (tương đương) kiểm tra 2 tổ chức và 19 đảng viên, UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 1 tổ chức và 18 đảng viên, chi bộ kiểm tra 2 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận: 4 tổ chức đảng và 40 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 18 đảng viên.

Kiểm tra 129 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 77 tổ chức đảng và 76 đảng viên, có 54 cấp ủy viên các cấp; giải quyết và kết luận 17 trường hợp đảng viên bị tố cáo; kiểm tra 12 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 75 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Các cấp ủy và UBKT có thẩm quyền thi hành kỷ luật 142 đảng viên, có 39 cấp ủy viên các cấp (giảm 34 đảng viên so với cùng kỳ năm trước); bằng các hình thức: Khiển trách 89, cảnh cáo 22, cách chức 9, khai trừ 22. Trong đó, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy và tương đương kỷ luật 17 đảng viên; UBKT huyện ủy và tương đương kỷ luật 33 đảng viên; đảng ủy cơ sở kỷ luật 27 đảng viên; chi bộ kỷ luật 65 đảng viên. Trong số đảng viên bị kỷ luật có 10 trường hợp bị phạt tù.

Cùng thời gian này, UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 58 đơn thư liên quan đến 21 tổ chức và 55 cán bộ, đảng viên; qua phân loại, xử lý: Mời làm việc 14 đơn, trong đó giải quyết theo thẩm quyền 1 đơn, liên quan đến 1 đảng viên; chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 9 đơn; không giải quyết 35 đơn.

Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm

Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa UBKT với các cơ quan thanh tra, các cơ quan, đơn vị theo quy chế phối hợp đã thúc đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, giám sát đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên. Các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên liên hệ nắm tình hình tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; trao đổi thông tin về tình hình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác giải quyết tố cáo liên quan đến nội chính, cải cách tư pháp, tham nhũng và công tác cán bộ nhằm phát hiện khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý và cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xem xét, xử lý theo quy định; kịp thời cung cấp thông tin, cho ý kiến về nhân sự cấp ủy, UBKT cấp dưới đúng theo quy định…

Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng được cơ bản yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. UBKT Tỉnh ủy phối hợp, hỗ trợ UBKT cấp huyện tổ chức 4 lớp tập huấn công tác nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 374 đồng chí làm công tác kiểm tra ở cơ sở; nội dung, chương trình tập huấn thường xuyên được cập nhật kiến thức, văn bản mới, tăng cường thời lượng trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp vướng mắc, khó khăn của cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong giai đoạn toàn Đảng bộ đang tập trung chuẩn bị cho công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Kiểm tra Cà Mau càng nặng nề. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa, tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tận tụy trong công tác; nắm vững nguyên tắc, quy định của Đảng.

Với những kết quả đạt được của UBKT các cấp trong tỉnh thời gian qua, có cơ sở để tin tưởng rằng, với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, có bước tiến mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa; góp phần tích cực hơn nữa để xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *