Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quá trình cải cách hành chính

Những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức tại tỉnh Cà Mau có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng cơ bản yêu cầu công việc cũng như những áp lực trong thực thi công vụ.

Việc bầu cử, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy định, bước đầu bố trí các chức danh công chức phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo. Việc quản lý, sử dụng công chức dần đi vào nền nếp, hầu hết công chức đều có trách nhiệm với công việc. Việc thực hiện tốt chế độ tiền lương, quy định đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với CBCC đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC các cấp. Bên cạnh đó, CBCC cũng đã được rèn luyện, thử thách trong quá trình công tác; được quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; góp phần giúp hệ thống chính trị nói chung và UBND cấp xã nói riêng hoạt động hiệu quả.

UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức: Đề án Đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau ở nước ngoài giai đoạn 2017 – 2025, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức trong nước năm 2017…

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC trong năm 2018, đã cử đào tạo, bồi dưỡng 2.574/3.355 lượt CBCC (đạt 76,72% so với kế hoạch). Đồng thời, tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, với 86 thí sinh tham dự.

Trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định bổ nhiệm, điều động 6 trường hợp; bổ nhiệm lại 6 trường hợp; nghỉ hưu 6 trường hợp; kỷ luật 2 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở và tương đương; đồng thời, trình và được Bộ Nội vụ phê duyệt tinh giản biên chế năm 2018 với 212 trường hợp; tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Trong năm 2019, tỉnh Cà Mau tiếp tục xác định xây dựng đội ngũ cán bộ đủ chuẩn, đủ đức, tài, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là yếu tố quan trọng trong cải cách hành chính tại địa phương. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan hành chính trên cơ sở danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt; xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ CBCC, viên chức của tỉnh. Đổi mới công tác thống kê, báo cáo và quản lý hồ sơ CBCC, viên chức bằng chương trình phần mềm quản lý CBCC, viên chức.

Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC, viên chức đạt và vượt kế hoạch đề ra (theo Đề án tinh giản biên chế của tỉnh, trong năm 2019 dự kiến tinh giản biên chế 451 trường hợp).

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm để đưa ra khỏi bộ máy những công chức, viên chức trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ, nhằm tạo sự chuyển biến về tinh thần trách nhiệm làm việc của công chức, viên chức, nhất là đối với người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện thí điểm cơ chế thi tuyển cạnh tranh vào các chức danh lãnh đạo cấp sở và tương đương; triển khai thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, nhất là các khâu xét tuyển, thi tuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển đổi vị trí công tác, nhận xét, đánh giá, xếp loại và thực hiện các chính sách đối với CBCC, viên chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *