“Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Năm Căn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến hành phiên trù bị, chiều ngày 5/8.

Đại hội đã thông qua Quy chế, Chương trình làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đại hội cấp cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội tiến hành chia các tổ đại biểu, thảo luận văn kiện và Chương trình hành động của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phạm Thành Ngại phát biểu chỉ đạo trước khi Đại hội làm việc.

Sáng mai 6/8, Đại hội sẽ chính thức khai mạc. Theo nội dung chương trình, Đại hội tiến hành thảo luận, thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *