Hiệu quả công tác giảm nghèo

Nhiều giải pháp được thực hiện

Với sự phát triển của truyền thông, người dân ngày càng hiểu biết hơn về chính sách hỗ trợ, kỹ thuật sản xuất, các mô hình hiệu quả và không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, tự lực tự cường làm kinh tế để thoát nghèo. Huyện đã thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội tốt hơn. Hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Các ban, ngành, đoàn thể còn gắn việc vay vốn, tín dụng với việc hướng dẫn cách sản xuất, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học – kỹ thuật, công nghệ. Năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay ưu đãi với số tiền trên 81 tỷ đồng; trong đó hộ nghèo là 220 hộ, với số vốn 3 tỷ 535 triệu đồng; cho vay hộ cận nghèo là 97 hộ, với số vốn 1 tỷ 639 triệu đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo là 1.629 hộ với số vốn 28 tỷ 785 triệu đồng…

Thực hiện Quyết định số 268/QĐ-TTg và Quyết định số 2409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn chi hỗ trợ tiền điện cho 2.575 hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là 1 tỷ 421 triệu đồng, mỗi hộ được nhận 46.000 đồng/tháng. Các đơn vị vận động Quỹ Vì người nghèo, vận động nhà tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng cầu giao thông, hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ học bổng cho học sinh, với số tiền trên 9 tỷ đồng.

Người dân chủ động hơn trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Hiệu quả công tác giảm nghèo

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ: Y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng… Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, hộ nghèo, cận nghèo phát huy được tính chủ động trong lao động, chăn nuôi, sản xuất đạt được hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững. Số hộ nghèo trên địa bàn huyện đầu năm 2018 là 3.598 hộ, chiếm 7,68%; hộ cận nghèo là 1.753 hộ chiếm 3,74%. Qua thời gian thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018, số hộ nghèo trong huyện còn 2.483 hộ, chiếm 5,26%, hộ cận nghèo còn 1.320 hộ, chiếm 2,8%. Số hộ nghèo thuộc diện chính sách trên địa bàn huyện đầu năm 2018 là 40 hộ, chiếm 1,11% hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện chính sách là 25 hộ, chiếm 1,42% hộ cận nghèo. Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cuối năm 2018, trên địa bàn không còn hộ nghèo, cận nghèo chính sách, UBND huyện ban hành kế hoạch phân công các đơn vị giúp đỡ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác giảm nghèo. Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các hoạt động để nhân dân được tiếp cận với các chính sách giảm nghèo, vay vốn ưu đãi, tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, xuất khẩu lao động và dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động… Đồng thời định hướng cụ thể công tác giảm nghèo ở cơ sở, thực hiện các giải pháp thiết thực phù hợp với địa phương. Tin rằng, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *