Huyện Năm Căn: Lấy phiếu tín nhiệm về nhân sự tái cử

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Năm Căn hiện có 37 đồng chí, Ban Thường vụ 10 đồng chí. Tuy nhiên, do yêu cầu công tác cán bộ, một số đồng chí không tái cử và các trường hợp nghỉ hưu theo quy định.

Hiện tại, nhân sự đủ điều kiện tái cử Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới là 30 đồng chí và Ủy viên Ban Thường vụ là 8 đồng chí.

Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt huyện đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đối với nhân sự tái cử vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới.

Đây là nội dung quan trọng nhằm thực hiện tốt các quy định, văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy Năm Căn về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *