Nhiều khó khăn trong công tác thi hành án dân sự

Cục trưởng Cục THADS tỉnh, ông Huỳnh Văn Hiệu cho biết, thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện công tác thi hành án (THA), Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác này. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác THADS có sự chuyển biến; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức THADS được nâng lên. Tổ chức bộ máy và cán bộ THA các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức THADS từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tăng cường, hiệu quả giám sát của HĐND các cấp tiếp tục được nâng lên, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài…

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan THA các cấp chỉ đạo, thực hiện tốt. Chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các quyết định giải quyết đảm bảo tính căn cứ; những nội dung khiếu nại đúng, có cơ sở, đều được xem xét giải quyết và xử lý kịp thời, kết quả giải quyết được thông báo cho đương sự, người có thẩm quyền và công khai theo quy định.

Tuy nhiên, trong công tác THADS tại Cà Mau vẫn còn nhiều hạn chế. Trọng tâm được ghi nhận là tình hình thụ lý tăng (đơn cử như trong 6 tháng đầu năm nay, so với cùng kỳ tăng 2.207 việc, về tiền tăng trên 683 tỷ đồng), tập trung nhiều vào lĩnh vực tín dụng, ngân hàng; số chưa có điều kiện thi hành phát sinh ngày càng nhiều; tài sản kê biên, bán đấu giá nhiều lần vẫn không bán được, toàn tỉnh còn 52 việc, tương ứng với số tiền trên 638 tỷ đồng.

Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thời gian qua, số vụ cần được thi hành án tiếp tục tăng.

Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhất là kho vật chứng, trụ sở làm việc của một số cơ quan THA chưa được xây dựng mới, còn phải thuê hoặc xây dựng trên 15 năm, diện tích chật hẹp, xuống cấp, không đảm bảo nơi làm việc; trang thiết bị, phương tiện hoạt động của một vài đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Mặc dù trong những năm gần đây, các tổ chức tín dụng đã chặt chẽ hơn trong giai đoạn thẩm định cho vay, nhưng các vụ việc gặp một số khó khăn, do tài sản đảm bảo không đúng với thực tế; thủ tục nhận thế chấp chưa đảm bảo; cùng một loại tài sản nhưng thế chấp chồng chéo cho nhiều ngân hàng, nên việc xử lý tài sản gặp nhiêu khó khăn.

Ý thức chấp hành pháp luật của người phải THA còn hạn chế, phần lớn người phải thi hành tìm cách trốn tránh, chây ỳ, thậm chí chống đối quyết liệt việc THA, dẫn đến cơ quan THADS phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Nhiều trường hợp đương sự lợi dụng quyền công dân, phương tiện thông tin đại chúng để khiếu nại, tố cáo nhiều lần, khiếu nại vượt cấp, gửi đơn nhiều cơ quan với nội dung không chính xác để kéo dài việc THA.

Lý giải về nguyên nhân của những hạn chế này, ông Hiệu thông tin là do công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo một số chi cục chưa thực sự quyết liệt; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức, chấp hành viên trong thực hiện nhiệm vụ, nên chưa kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, sai sót, chất lượng hiệu quả công tác tự kiểm tra còn thấp. Năng lực, trình độ của đội ngũ công chức chấp hành viên của các cơ quan THADS không đồng đều, lực lượng công chức mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều việc, dẫn đến quá tải, chưa đảm bảo đáp ứng tình hình lượng án tăng hàng năm và tính chất phức tạp của các vụ việc. Số việc và tiền thụ lý ngày càng nhiều và tiếp tục tăng; phát sinh nhiều vụ việc có giá trị lớn, phức tạp. Đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng; tài sản kê biên, bán đấu giá chậm có người mua.

Bên cạnh đó là áp lực về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao trong điều kiện biên chế ngày càng bị cắt giảm, đây là một áp lực rất lớn, sự quá tải đối với chấp hành viên các cơ quan THADS trong tỉnh.

Để công tác THADS trên địa bàn tỉnh đạt chỉ tiêu được giao, ông Hiệu cho biết, trước mắt cần tập trung vào việc đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc tổ chức THA đối với các đơn vị có lượng án nhiều, giá trị lớn, án khó khăn, phức tạp; những đơn vị có hạn chế, yếu kém. Tiếp tục kiện toàn, củng cố đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý của các cơ quan THADS trong tỉnh; tăng cường điều động, biệt phái công chức đến các địa bàn trọng điểm, có nhiều án, án có giá trị lớn, phức tạp.

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ của công chức các cơ quan THADS trong tỉnh. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp; công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan, ban, ngành địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tăng cường kiểm tra nội bộ; thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *