Tiến bộ trong cải thiện chỉ số PCI

Nhiều giải pháp

Để có kết quả trên, trong năm qua, tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó xác định việc tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) phát triển là nhiệm vụ quan trọng.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị ban hành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện; tiếp tục thực hiện cam kết giữa tỉnh Cà Mau với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN.

Tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện có hiệu quả về cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ DN khởi nghiệp, đảm bảo quyền bình đẳng trong phân phối các nguồn lực và cơ hội kinh doanh, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của DN. Cùng với đó, tiếp tục rà soát Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản có liên quan đến thủ tục đầu tư, đăng ký thành lập DN và những điều khoản không còn phù hợp, tham mưu Trung ương sửa đổi tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, DN và người dân thực hiện thủ tục đăng ký, hoạt động ngày càng thuận lợi hơn.

Tỉnh đã rà soát và triển khai thực hiện việc đơn giản hóa TTHC, giảm từ 20 – 30% thời gian giải quyết TTHC. Số TTHC liên quan đến đầu tư được công khai, minh bạch là 30 thủ tục (trong đó có 28 thủ tục thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và 2 thủ tục thực hiện tại cơ quan khác).

Cà Mau có nhiều tiến bộ đáng ghi nhận trong cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Tăng cường hiệu quả hoạt động của các ngành

Thời gian thông quan hàng hóa cũng là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương. Đối với lĩnh vực này, trong năm qua, tỉnh thực hiện duy trì, giám sát và vận hành hệ thống VNACCS/VCIS ổn định, an ninh, an toàn 24/7, đảm bảo 100% tờ khai, 100% DN đáp ứng điều kiện được khai báo qua hệ thống VNACCS/VCIS vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người khai hải quan; góp phần tạo điều kiện hàng hóa thông quan liên tục, không gián đoạn kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ; đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin tại trụ sở Cục và Chi cục Hải quan.

Trong cải cách hành chính thuế, thực hiện tốt hệ thống cấp mã số thuế tự động cho DN, rút ngắn thời gian thành lập DN mới xuống tối đa là 2 ngày (theo quy định là 3 ngày làm việc). Cơ quan Thuế, Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện quy trình liên thông, đảm bảo rút ngắn thời gian giải quyết TTHC về đất đai. Đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thuế: Nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế; phần mềm kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử; phần mềm TMS tích hợp về quản lý thuế… tạo thuận lợi cho người nộp thuế, rút ngắn thời gian nộp thuế. Việc hoàn thuế trước kiểm tra sau (dưới 6 ngày); kiểm tra trước hoàn thuế sau (dưới 40 ngày), đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra đúng theo quy trình, đúng quy định và giải quyết đúng hạn.

Ở lĩnh vực phát triển DN, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 4.600 DN đang hoạt động, vốn đăng ký hơn 32.500 tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký 7,1 tỷ đồng/DN.

Hiện đại hóa nền hành chính

Xác định năm 2018 là năm tiếp tục cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 129 quyết định công bố 403 thủ tục; bãi bỏ, hủy bỏ 399 thủ tục. Đến cuối năm 2018, số TTHC đang thực hiện tại các cấp là 1.806 thủ tục, trong đó cấp tỉnh có 1.366 thủ tục, cấp huyện 285 thủ tục, cấp xã 155 thủ tục. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo đăng tải tất cả 1.806 TTHC đang thực hiện tại các cấp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của từng sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã, được đơn vị đăng tải lên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Riêng đối với đơn vị cấp tỉnh, hầu hết TTHC còn được niêm yết công khai tại Trung tâm Giải quyết TTHC của tỉnh.

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được áp dụng tại Trung tâm Giải quyết TTHC của tỉnh, 9/9 huyện, thành phố và 101/101 xã, phường, thị trấn. Trong đó, tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, thực hiện và trả kết quả cho 18 đơn vị cấp tỉnh trên 1.500 thủ tục. Phần mềm một cửa liên thông điện tử được triển khai đến các đơn vị cấp huyện, cấp xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, xử lý TTHC phục vụ cho DN và người dân. Đến nay, đã có 21 sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện TTHC qua mạng.

TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN đã được công bố lại, gồm 60 TTHC, trong đó 50 TTHC được cung cấp ở mức độ 3, 4, đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Có 100% TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và được thực hiện qua Dịch vụ Bưu chính công ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *