U Minh sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Huyện xây dựng 8 cụm pa nô, áp phích tuyên truyền trực quan tại các xã, thị trấn.

Về dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội, có hơn 70 ý kiến của đảng viên trong huyện đóng góp, Ban biên tập văn kiện cấp huyện tiếp thu chỉnh sửa, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Những ý kiến đóng góp chủ yếu xung quanh các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng nông thôn mới… Ông Dư Tấn Anh, cán bộ hưu trí (Ấp 3, xã Nguyễn Phích), cho biết: “Được tham dự đóng góp ý kiến về văn kiện đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện, tôi hoàn toàn thống nhất cao, kết cấu văn kiện rõ ràng, lãnh đạo huyện đã đánh giá những ưu điểm đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, làm cơ sở đề ra giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Tôi tâm đắc nhất là chỉ tiêu giảm tỷ lệ nghèo xuống còn dưới 2% và xây dựng huyện U Minh đạt chuẩn nông thôn mới”.

Huyện ủy cũng tổ chức họp lấy ý kiến các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện. Qua đó ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận về tiêu đề đại hội, bố cục nội dung, nhất là về lĩnh vực kinh tế, xây dựng Đảng… để dự thảo văn kiện thật súc tích, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung.

Bên cạnh đó, để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI diễn ra thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện của đại hội Đảng các cấp; góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tổ chức tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến ngày 20/6, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong toàn huyện U Minh đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện xây dựng chuyên mục tuyên truyền tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Lần thứ XI, phát hàng tuần trên Đài Truyền thanh huyện. Về tuyên truyền trực quan, đã xây dựng hoàn thành 8 cụm pa nô, áp phích tại các xã, thị trấn. Dự kiến triển lãm 70 ảnh về tình hình phát triển kinh tế -xã hội trong nhiệm kỳ qua; xây dựng video clip trình chiếu tại đại hội, kinh phí thực hiện gần 300 triệu đồng.

Từ những kết quả đạt được tại các đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ huyện U Minh đang chuẩn bị các bước còn lại theo đúng hướng dẫn để tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19 – 21/8. Theo đó, số lượng đại biểu chính thức được triệu tập tại đại hội là 239 người; trong đó, đại biểu đương nhiên là 36 người, đại biểu được bầu tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy là 203 người.

Về công tác nhân sự Ban Chấp hành khóa mới, đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, quán triệt tầm quan trọng của quy trình giới thiệu nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI. Qua đó, Huyện ủy thực hiện quy trình đủ 5 bước, đảm bảo đúng với Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của địa phương, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện U Minh lần thứ XI sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *