Chỉ số cải cách hành chính năm 2018: Nhiều đơn vị bị điểm trừ

Sở Công thương đứng đầu bảng xếp hạng cấp sở, ngành tỉnh

Kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh, Sở Công thương là đơn vị đứng đầu Bảng xếp hạng với 89,25 điểm. Đây là đơn vị có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Năm 2018, đơn vị đã tham mưu thực hiện tốt việc ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); cập nhật, công bố thủ tục hành chính (TTHC); rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; hoàn thành tốt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đề ra từ đầu năm; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời và cơ bản bảo đảm chất lượng theo quy định. Thực hiện tốt việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp (trong năm 2017, đơn vị tiếp nhận trên 3.000 hồ sơ, chỉ có 1 hồ sơ giải quyết trễ hạn). So với năm 2017, vị trí xếp hạng của Sở Công thương được cải thiện 7 bậc.

Theo UBND tỉnh, so với năm 2017, điểm số bình quân của các sở, ban, ngành tỉnh tăng 2,04 điểm. Đây là kết quả của những nỗ lực trong cải cách TTHC; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; mạnh dạn trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần thực hiện chưa đạt yêu cầu: Tham mưu ban hành VBQPPL; cập nhật, đề nghị công bố TTHC; bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích… Mặt khác, có đến 15 đơn vị bị điểm trừ trong năm 2018, điểm trừ nhiều nhất là 9 điểm (năm 2017 có 5 đơn vị bị điểm trừ, với số điểm trừ cao nhất là 4 điểm). Nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị bị phê bình, kiểm điểm hoặc đề nghị rút kinh nghiệm trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao; có sai phạm ở lĩnh vực tài chính; có công chức bị phản ảnh, kiến nghị trong giao tiếp, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, nhóm 3 đơn vị có vị trí cuối bảng xếp hạng, gồm: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. So với đơn vị đứng đầu, đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 74,07 điểm, thấp hơn đến 15,18 điểm. Trong năm 2018, Sở này tham mưu chưa tốt việc ban hành VBQPPL; còn trường hợp bố trí công chức, viên chức không đúng Đề án vị trí việc làm; đề nghị công bố TTHC chưa kịp thời… Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 1 trong những đơn vị bị nhiều điểm trừ trong năm 2018 (trừ 7 điểm), do có 7 văn bản đề nghị rút kinh nghiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

TP. Cà Mau là đơn vị đứng cuối Bảng xếp hạng cải cách hành chính – khối các địa phương năm 2018.

TP. Cà Mau đứng cuối khối các địa phương

Theo kết quả được công bố, đứng đầu Bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018, khối các địa phương là UBND huyện Cái Nước, với 79,6 điểm. So với năm 2017, vị trí xếp hạng của 2 đơn vị đứng đầu cấp huyện không có sự thay đổi, vẫn là UBND huyện Cái Nước và Đầm Dơi.

Cái Nước là đơn vị thực hiện khá tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, quan tâm đầu tư phòng họp trực tuyến cho các đơn vị cấp xã; chủ động thành lập tổ hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị cấp xã; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; mức độ thu hút đầu tư, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2018 đều cao hơn so với năm 2017.

Điểm số trung bình năm 2018 của các đơn vị cấp huyện là 69,83 điểm, giảm 1,34 điểm so với năm 2017. Nguyên nhân trừ điểm chủ yếu là do thực hiện chưa đạt Kế hoạch CCHC năm 2018; công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị cấp xã trực thuộc không đúng quy định; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức chưa đúng theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; không hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm Một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích còn thấp…

Mặt khác, trong năm 2018, tất cả các đơn vị cấp huyện đều bị điểm trừ, nhiều nhất lên đến 20 điểm (so với năm 2017, có 5 đơn vị bị điểm trừ, với số điểm cao nhất là 4 điểm), nguyên nhân chủ yếu là do: Có văn bản kiểm điểm, phê bình, đề nghị rút kinh nghiệm của Chủ tịch UBND tỉnh; phát hiện sai phạm trong công tác tài chính thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan chuyên ngành.

TP. Cà Mau là đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng trong năm 2018 (năm 2017, đơn vị xếp hạng 5). Là đơn vị trung tâm của tỉnh, tuy nhiên kết quả thực hiện công tác CCHC của TP. Cà Mau chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay: Còn nhiều hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn, nhất là đối với lĩnh vực đất đai; một số công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có năng lực, thái độ phục vụ còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích còn thấp… Trong năm 2018, đơn vị có nhiều hạn chế, yếu kém trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND tỉnh đã có 6 văn bản phê bình, kiểm điểm và 5 văn bản đề nghị rút kinh nghiệm đối với UBND TP. Cà Mau.

So với các đơn vị cấp tỉnh, Chỉ số thành phần của các đơn vị cấp huyện có giá trị tương đối thấp. Cụ thể, có 2 lĩnh vực đạt trên 90% điểm số gồm: Cải cách TTHC và cải cách tổ chức bộ máy; 3 lĩnh vực đạt trên 80% điểm số gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 2 lĩnh vực đạt từ 60% đến dưới 80% số điểm, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế – xã hội; 1 lĩnh vực đạt dưới 60% số điểm là công tác hiện đại hóa nền hành chính.

Trên cơ sở kết quả công bố, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tỉnh, các địa phương tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đối với kết quả xác định Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị để tìm ra nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng và trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức, để có giải pháp khắc phục, cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC ở các năm tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *