Hệ thống chính trị, kinh tế của tỉnh được nâng chất và đi vào chiều sâu

“Vẫn có một bộ phận có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng còn yếu, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên còn chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thực sự vững vàng. Tính tiên phong, gương mẫu thể hiện chưa rõ, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chậm đổi mới.” Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình

Hội nghị thông qua các báo cáo: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIII về xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIII về phát triển đô thị tỉnh Cà Mau đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Cà Mau theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 – 2020. Hội nghị thực hiện lấy phiếu tín nhiệm của Tỉnh ủy đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV theo Quy định 262-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị.

Hệ thống chính trị, chất lượng cán bộ được nâng cao

Đánh giá tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình cho biết, qua hơn 6 năm thực hiện, công tác xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng nâng lên; phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội có nhiều tiến bộ, hướng về cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành và tiến bộ nhiều mặt. Đa số nêu cao ý thức học tập, rèn luyện, giữ vững tư tưởng chính trị và phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch. Trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý và kinh nghiệm thực tiễn được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nghị quyết của Trung ương liên quan đến công tác xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết thúc thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau Hội nghị, cơ quan tham mưu cần có đề xuất báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc thành lập các đảng bộ bộ phận thuộc đảng bộ cơ sở để có chủ trương cụ thể. Tỉnh đã có kiến nghị Trung ương có chủ trương thành lập tổ chức Đảng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để những đảng viên có nơi sinh hoạt, hạn chế tình trạng bỏ sinh hoạt hay xin ra khỏi Đảng vì lý do đi làm ăn xa.

Đô thị Cà Mau đang phát triển khá nhanh. Ảnh: Tổ hợp nhà phố thương mại Vincom Shophouse Cà Mau, Phường 9, TP. Cà Mau.

Thay đổi nhanh diện mạo đô thị

Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIII về phát triển đô thị, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch từng bước đi vào nền nếp; ý thức tuân thủ quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị của các ngành, các cấp và nhân dân từng bước được nâng lên. Quản lý nhà nước về đô thị có nhiều tiến bộ. Huy động nhiều nguồn vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu dân cư, khu thương mại, cải tạo môi trường; nhiều công trình, dự án lớn hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Qua hơn 3 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2020, với nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, việc triển khai thực hiện các đề án nêu trên đạt được những kết quả bước đầu, chất lượng tăng trưởng trong nội bộ từng ngành, lĩnh vực kinh tế của tỉnh đi vào chiều sâu và tăng lên. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các Đề án trong thực tiễn phát sinh nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, hạn chế, khó khăn. Từ những nội dung thảo luận tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát thật kỹ, nhất là những yếu tố mới phát sinh, ảnh hưởng đến sản xuất các ngành hàng chủ lực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có nghị quyết nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *