Mức độ hài lòng cao đối với một cửa điện tử

Thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đã có nhiều ý kiến chỉ đạo thể hiện sự kỳ quyết trong xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, công tác giải quyết TTHC tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát để thực hiện việc trả kết quả ngay trong ngày đối với những TTHC đủ điều kiện (đang tổng hợp kết quả); chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC không đưa vào phần mềm một cửa điện tử (trong đó, đã phê bình và đề nghị kiểm điểm trách nhiệm thủ trưởng một số đơn vị thực hiện chưa tốt công tác này); đưa TTHC lĩnh vực công an cấp xã về thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã; thành lập tổ hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ hành chính công; phê duyệt Đề án duy trì và nâng cấp phần mềm một cửa điện tử; phê duyệt Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường… Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo đưa TTHC về kéo điện, lắp đặt điện kế và cấp nước về thực hiện tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các huyện, kể từ ngày 1/8/2018, với tổng số 28 thủ tục (trong đó, có 19 thủ tục của Công ty Điện lực; 9 thủ tục của Công ty CP Cấp nước).

Hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp tục được củng cố. Tính đến ngày 20/10/2018, tại Trung tâm đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với 1.743 TTHC của 22 đơn vị. Định kỳ hàng tuần, Trung tâm thực hiện rà soát, thông báo hồ sơ sắp đến hạn trả kết quả để các cơ quan, đơn vị kịp thời xử lý, nhằm góp phần hạn chế thấp nhất các trường hợp trễ hạn.

Mặt khác, tại nơi tiếp nhận hồ sơ của mỗi sở, ngành tỉnh (được đặt tại Trung tâm) và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 9 huyện, thành phố đều có bố trí camera giám sát, qua đó Trung tâm có thể phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời sai sót hoặc cư xử thiếu chuẩn mực của công chức, viên chức.

Trung tâm đã phối hợp với UBND các huyện: U Minh, Phú Tân, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Cái Nước, Trần Văn Thời, Thới Bình tập huấn phần mềm một cửa điện tử cho công chức cấp huyện, cấp xã (riêng UBND huyện Năm Căn tự tổ chức). Qua đó, việc vận hành phần mềm một cửa điện tử đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa vận hành phần mềm hoặc có vận hành nhưng số lượng hồ sơ được cập nhật còn hạn chế, nhất là đối với các đơn vị cấp xã.

Với kết quả đạt được, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với kết quả giải quyết TTHC tại các đơn vị có triển khai một cửa hiện đại đạt kết quả khá khả quan. Trong đó, Trung tâm có 17.383 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 99,09%; TP. Cà Mau có 21.701 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 98,93%; huyện Cái Nước có 2.114 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 98,58%; huyện Năm Căn có 2.902 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 98% (các đơn vị cấp huyện còn lại do không bố trí thiết bị đánh giá mức độ hài lòng nên đang triển khai bằng cách phát phiếu điều tra xã hội học).

Mới đây, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch triển khai Nghị định số 61, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo đúng tiến độ được giao.

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 20, ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; trong đó, tập trung vào hoạt động đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ trong quá trình xây dựng văn bản có quy định TTHC; rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh, danh mục kiểm tra chuyên ngành. Công bố, công khai TTHC đúng quy định; công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại bộ phận một cửa, TTHC thuộc thẩm quyền giao cho cấp dưới tiếp nhận hộ.
Xây dựng cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất; chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ trong tỉnh; đẩy nhanh xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo các danh mục dịch vụ công trực tuyến đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các TTHC thực hiện liên thông; các TTHC thuộc ngành dọc đưa ra Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61, ngày 23/4/2018 của Chính phủ và kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *