Sở Giao thông vận tải: Hoàn thành 14/18 nhiệm vụ

Trang thông tin điện tử của Sở bình quân đạt 3 tin, bài/tuần; lịch làm việc của lãnh đạo đơn vị cũng được đăng đầy đủ…

Theo đoàn kiểm tra, trên cơ sở các văn bản, quy định của cấp trên đã được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Tính đến thời điểm kiểm tra (21/9), đơn vị đã hoàn thành 14/18 nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2018 đề ra, tỷ lệ 77,77%.

Sở thực hiện khá tốt việc cập nhật, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) đúng quy định; công khai TTHC trên phần mềm một cửa điện tử của Sở được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Hiện tại, đơn vị đã niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử của Sở (138 TTHC); tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC…

Kết quả giải quyết TTHC liên thông cho tổ chức, cá nhân của Sở Giao thông vận tải, từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận hơn 37.200 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ tiếp nhận thông qua Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh là 677 hồ sơ, đã giải quyết đúng hẹn 14 hồ sơ, trước hẹn 639 hồ sơ, trễ hẹn 6 hồ sơ và đang giải quyết 18 hồ sơ.

Còn lại 36.618 hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tiếp hoặc tiếp nhận trên hệ thống do Bộ Giao thông vận tải quản lý (Phần mềm quản lý cấp giấy phép lái xe; phần mềm cấp giấy chứng nhận thẩm định cơ giới), đơn vị chưa có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến.

Qua kiểm tra cũng cho thấy tất cả các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đã được ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định. Việc kiện toàn, sắp xếp các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải đang được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả. Việc giao biên chế cho các phòng và đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng quy định; số lượng công chức hiện có của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đúng, không vượt biên chế được giao.

Sở thực hiện xử lý văn bản đến trên phần mềm VIC so với văn bản thực tế đạt 100%; văn bản đi đạt 100%; có 91% công chức, viên chức sử dụng thường xuyên VIC, có 2/3 chữ ký số sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh đó, trong hoạt động CCHC, Sở Giao thông vận tải cũng còn một số hạn chế nhất định: Chưa ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018, không có hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến, việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức chưa chặt chẽ; việc cử công chức,viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện chưa đúng quy định, bố trí công chức, viên chức chưa đảm bảo theo Đề án vị trí việc làm…

Trên cơ sở thực tế, đoàn kiểm tra CCHC tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải cần  đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xem xét điều chỉnh lại quy trình giải quyết hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe đối với trường hợp phải xác minh ngoài tỉnh, nhằm bảo đảm cơ sở cho việc trả lời yêu cầu của cá nhân đề nghị giải quyết TTHC theo hướng khi đã hết hạn trả lời của các tỉnh, sở có thông báo gửi đến Trung tâm để trả lời cho cá nhân biết.

Rà soát sắp xếp, bố trí công chức, viên chức phù hợp với Đề án vị trí việc làm và trình độ chuyên môn; thực hiện việc mở sổ quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định và tiếp tục khắc phục những vấn đề tồn tại trong hồ sơ công chức, viên chức. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trong công tác xây dựng văn bản đảm bảo tiến độ và chất lượng đúng quy trình; sớm ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *